facebook


Dodací a platební podmínky

obchodní společnosti RST-METALL, s. r. o.,

 se sídlem Freyova 27, 190 00 Praha 9

 

 

 1. Tyto dodací a platební podmínky jsou nedílnou součástí „Rámcové smlouvy“ a na ní navazující konkrétní kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím obchodní společnosti RST-METALL, s. r. o. a kupujícím podle § 409 a následujících ustanovení obchodního zákoníku.
 2. Odchylky od těchto dodacích a platebních podmínek mají přednost za předpokladu, že byly písemně sjednány v konkrétní kupní smlouvě.

 

Kupní smlouvy

 

 1. Předmětem jednotlivých kupních smluv či objednávek a potvrzených objednávek bude hutní materiál, jakož i jiné produkty a služby prodávané prodávajícím (dále jen “zboží“)
 2. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě nebo objednávce či potvrzené objednávce dohodnuto jinak, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá.
 3. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn pro něho u prodávajícího nakupovat, tj. učinit objednávku, či potvrdit objednávku, převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu. V případě, že tak kupující neučiní, musí zajistit, aby osoba, která jedná jeho jménem, byla vybavena plnou mocí. V případě, že objednávka, potvrzení objednávky, převzetí zboží či jiný úkon s realizací zamýšleného obchodu mezi prodávajícím a kupujícím bude učiněn pracovníkem nebo členem prodávajícího, který touto činností překročil své oprávnění, vzniknou práva a povinnosti kupujícímu a prodávajícímu jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém prodávající nemohl vědět, tzn. byl-li prodávající v dobré víře, že tato osoba je oprávněna zboží objednat či převzít a vzájemný obchod realizovat.

 

Dokumenty

 

1.    Pokud je smluveno dodání zboží s dokumenty kontroly, dodá je prodávající buď ihned při dodávce zboží nebo nejpozději do 5 pracovních dní ode dne dodání zboží. Dokumenty kontroly se myslí zejména: hutní atest,  protokoly o zkouškách nebo vystavení požadovaného dokumentu výrobcem.

2.    Dodací list – obsahem dodacího listu bude zejména určení dodavatele, odběratele, označení dodávky, popis dodávky, jakost dodaného zboží, množství, datum dodání zboží.

3.    Faktura – daňový doklad, bude obsahovat zejména určení dodavatele, odběratele, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení daňového dokladu, datum splatnosti, popis dodávky, množství, jednotková cena, jakost, celková cena.

 

 

Určení hmotnosti  zboží

 

 1. Množství zboží v objednávkách, popř. potvrzených objednávkách, popř. kupních smlouvách je určeno přibližně. Není-li dohodnuto jinak, je skutečné množství zjištěno při fyzickém vážení zboží. Za rozhodující se považuje hmotnost, kterou zjistí přepravce v momentě naložení zboží, toto množství bude rovněž uvedeno v dodacím listu.
 2. V případě, že bude zjištěno větší množství zboží, než je stanoveno v objednávce, může kupující dodávku přijmout nebo může odmítnout přijetí přebytečného množství zboží. Jestliže kupující přijme dodávku všeho nebo části přebytečného zboží, je povinen za ně zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně stanovené ve smlouvě a skutečně dodanému množství.

 

 

Termín dodání zboží

 

 1. Pokud není dohodnut jiný termín dodání zboží, je prodávající oprávněn dodat zboží kdykoliv. Pokud jednotlivá objednávka či kupní smlouva nestanoví jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.
 2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci určenému kupujícím, pokud je sjednáno dodání zboží vlastním odvozem kupujícího.
 3. Dodání dalšího zboží kupujícímu je podmíněno skutečností, že kupující není v prodlení s platbami za předchozí dodávky zboží a služeb nebo nemá překročený odběrný limit. V případě, že tyto skutečnosti jsou naplněny, nemá prodávající povinnost uzavřít další objednávku zboží či kupní smlouvu s kupujícím a pokud již je objednávka zboží či kupní smlouva na další dodávky uzavřena, není prodávající po tuto dobu v prodlení s dodávkou zboží.

 

Místo dodání zboží

 

 1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí prodávající odeslání zboží kupujícímu. 

Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé objednávce či kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího. V případě, že místo dodání zboží není dostupné běžně používanými nákladními automobily, je kupující povinen upozornit na tuto skutečnost prodávajícího v objednávce.                                                         

 1. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.
 2. Osoba oprávněná k převzetí zboží pro kupujícího je povinna převzetí potvrdit na dokladu o splnění s uvedením své totožnosti (jméno a příjmení, funkci, datum narození, bydliště, podpis, datum převzetí příp. razítko kupujícího).
 3. V případě, že zboží, které dle požadavku kupujícího má být odebráno v provozovně prodávajícího nebude odebráno nejpozději do 5 dnů po dohodnutém termínu zboží, má práva prodávající od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit.

 

 

Kupní cena zboží a výhrada vlastnického práva

 

 1. Kupní cena dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny dle platného aktuální ceníku prodávajícího.
 2. V případě, že se kupující s prodávajícím dohodnou na tom, že na zboží mají být provedeny další úpravy (např. dělení, řezání), má prodávající nárok na úplatu za tyto úkony. Tato úplata bude sjednána v dané jednotlivé objednávce či kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku prodávajícího. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na kterém byly provedeny úpravy dle předem dohodnutých podmínek, které byly sjednané v příslušné kupní smlouvě, a prodávající na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedené úkony na zbožím. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.
 3. V případě, že na základě objednávky kupujícího má být zboží dopraveno mimo provozovnu prodávajícího, má prodávající nárok na úplatu za přepravu konkrétního zboží. Pokud výše přepravného není stanovena objednávkou či jednotlivou kupní smlouvou, má prodávající nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku prodávajícího a není-li určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.
 4. Cena zboží a přepravní parita předmětu kupní smlouvy se sjednává dohodou účastníků bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty.
 5. Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny stanoví prodávající s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.
 6. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání částky na účet prodávajícího nebo jejím předáním do pokladny prodávajícího s tím, že maximální výše částky, která může být uhrazena do poklady prodávajícího je stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů limitem 15 tis EUR.
 7. Nezaplacením kupní ceny ve stanoveném termínu uvedeném v příslušné faktuře popř. jednotlivé kupní smlouvě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Z důvodu prodlení se zaplacením kupní ceny zboží má prodávající nárok pozastavit další dodávky zboží, které vyplývají z jiných objednávek či smluv uzavřených s kupujícím nebo od těchto objednávek či uzavřených smluv s kupujícím odstoupit.
 8. K přechodu vlastnického práva ze strany prodávajícího na kupujícího dojde teprve při zaplacení úplné kupní ceny. Zboží bude zaplacené v den, kdy bude kupní cena připsána na účet prodávajícího nebo částka bude složena do pokladny prodávajícího na základě vystavení o příjmu v hotovosti, s vědomím omezení limitu pro platbu v hotovosti jak vyplývá z odst. 6. tohoto článku této smlouvy.
 9. Kupující není oprávněn kupní cenu zboží či zboží z jakýchkoliv důvodů zadržet, nebo jednostranně z jakýchkoliv důvodů započítat.  
 10. V případě prodlení platby vystaveného daňového dokladu ( faktura) vzniká prodávajícímu právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši výši 0,05  %  z dohodnuté kupní ceny za každý den prodlení.

 

Ochrana zboží při přepravě

 

 1. Zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k místu jeho dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno jeho uchování a ochrana.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními občanským zákoníkem.
 2. K řešení sporů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, které nebudou urovnány dohodou obou smluvních stran, je místně příslušný soud podle adresy prodávajícího (tzv. prorogace).
 3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání.
 4. Veškeré předchozí dodací a platební nebo jiné podmínky vztahující se k prodeji zboží prodávajícím se ruší.
 5. Tyto dodací a platební podmínky platí od  3. ledna 2011.

 

 

 

 

V Praze dne: 3. ledna 2011

Aktuality

Poptávka zboží

  url   firma ( fyzická osoba nevyplňuje)

  jméno a příjmení

  váš telefon

  váš e-mail

  zpráva

PRO RYCHLEJŠÍ KOMUNIKACI PROSÍME O UVEDENÍ TĚCHTO ÚDAJŮ MNOŽSTVÍ, ROZMĚR,POŽADAVEK NA DĚLENÍ, DOPRAVU. (šířka, délka, tloušťka v mm, atd.)


VAŠE ÚDAJE JSOU ZASÍLÁNY NA E-MAIL sklad@rst-metall.cz.
Snažíme se odpovídat do dvou pracovních dnů. Pokud se tak nestane, omlouváme se a neváhejte se na nás obrátit telefonickou formou.

Obchodní zástupci

Ke stažení